Brandskyddsutbildningar

De tre utbildningarna, som finns i Brandskyddsföreningens utbildningsprogram uppfyller de formella krav som ställs för att du efter genomförd utbildning ska erhålla behörighetsgrundande/behörighetsförlängande certifikat. Samtliga ut­bild­ning­ar är avsedda för personer som ska arbeta ombord i exempelvis stycke­gods-, container-, tankfartyg och olika typer av passagerarfartyg och färjor, samt för personer med krav på specialbehörighet för olje-, gas-, kemikalie- och torrlastning.

Basic Fire Fighting Course 

(STCW Regel V1/1 och sektion A-V1/1-2)

En 4-dagars teori- och praktikutbildning.

Teoriutbildning om bl a släcklära, brandorsaker ombord, släckanordning­ar, brandövningar, lagar och förordningar, fartygskännedom och arbete med förebyggande verksamhet ombord.

Praktikutbildning vad gäller bl a hand­havande och skötsel av andningsskydd, rökdykning, släckning och val av släckmedel vid skilda typer av bränder såsom olje-, hetolje-, bensin-, gas- och kemikaliebränder. Släckinsatser vid maskinrums-, hytt- och inrednings- samt lastrumsbränder.

Förkunskaper inga.

Revalidation Course

(STCW Regel V1/1 och sektion A-V1/1-2)

En 2-dagars repetitionsutbildning av tidigare genomgången grundläggande utbildning.

Teoriutbildningen är en kort sammanfattning av den teoretiska delen från den grundläggande utbildningen.

Praktikutbildningen ger i komprimerad form en repetition av övningsmomenten från den grundläggande utbildningen med släckning av skilda typer av bränder och övning av rökdykning i olika fartygsmiljöer med mera.

Förkunskaper genomförd Grundläggande utbildning i brandskydd.

Advanced Fire Fighting

(STCW regel V1/3)

En 4-dagars utbildning som främst vänder sig till personer som arbetar i ledande befattningar ombord, och som därför kommer att arbeta med att leda och organisera släckningsarbetet vid en eventuell brand. Utbildningens innehåll är upplagt för att så realistiskt som möjligt ge deltagarna träning i befälsföring ombord under pågående olyckstillbud.

Utbildningen varvar teoriutbildning med praktiska rök-/släckövningar och taktikspel.

Advanced Fire Fight­ing är en påbyggnadskurs till den Grundläggande utbildningen och Fortbildningskursen och riktar sig främst till seniorbefäl i samtliga fartygstyper.

Förkunskaper Genomförd Grundläggande utbildning i brandskydd.

 

För mer information, se Brandskyddsföreningens hemsida.