Förtidspension

Sjöbefäl har sedan länge haft ett pensionsavtal, ITP-Sjö/Skärgård, som bland annat ger dem rätt att på vissa villkor gå i tidigarepension redan från 60 års ålder. ITP-Sjö/Skärgård en del av det stora tjänstepensionsavtalet ITP. Den 1 juli 2013 tecknade Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens Arbetsgivareförbund ett nytt avtal om ITP-Sjö standardplan för tilläggspension för sjöbefäl som gäller med omedelbar verkan.

Läs ITP-Sjöavtalet här

Läs ITP-Skärgårdsavtalet här

Ansökningsblankett och förfrågningar om förtida uttag enligt ITP-Sjö/Skärgård ställs till:

PRI Pensionskontakt
ITP-Sjö-administrationen
Box 7504
103 92 Stockholm
E-post: pensioner@pripensionsgaranti.se
Växeln: 08-679 06 00
Jonas Hellström, jonas.hellstrom@pri.se, 08-679 06 54

Mer information om ITP Sjö
Den 24 augusti 2007 kom parterna på sjöarbetsmarknaden överens om anslutning till det nya ITP-avtalet. Detta avtal har två avdelningar, en för de som är födda 1979 eller senare (ITP-Sjö 1) och en för de som är födda före 1979 (ITP-Sjö 2).

De yngre omfattas av en helt ny pensionslösning, som är premiebestämd. De äldre behåller den förmånsbestämda pensionen som tidigare (undantag kan förekomma) med vissa förbättringar.

Då den pensionsmedförande lönen för sjöbefäl avviker något från övriga tjänstemäns har förbundet krävt vissa justeringar för att anta det nya ITP-avtalet. Dessa justeringar, som nu accepterats av Sarf, innebär att sjöbefäl med en premiebestämd lösning får behålla värdet av kost och logi som pensionsgrundande. Det fria vivret (se kolumnen till vänster) räknas upp årligen. (Denna kostnadsersättning har tagits bort från övriga tjänstemäns pensionsgrundande inkomst.) Därutöver är 15 procent av kontant utbetalda rörliga lönedelar pensionsgrundande (till exempel kontant utbetalt vederlag).

De som behåller den förmånsbestämda pensionen har fått vissa förbättringar. Valfriheten har ökats. Man kan t ex välja hur man vill placera sin ITPK-premie, man kan komplettera ITPK-premien med ett efterlevandeskydd som innebär att pensionskapitalet betalas ut till efterlevande vid dödsfall, man har möjlighet att flytta intjänad ITPK till annat försäkringsbolag. Flexibiliteten har också ökat när det gäller uttag av pension från det förmånsbestämda systemet.

Sarf yrkade länge på inskränkningar i sjöbefälens rätt till tidigarepension. Den 20 oktober 2010 slöt emellertid parterna ett avtal där villkoren är oförändrade. Sarf förpliktade sig att till och med år 2013 finansiera tidigarepensionerna fullt ut och därtill avsätta 1 procent av lönesumman till en fond som ska finansiera framtida tidigarepensioner. Från och med 2014 ska Sarfs medlemsföretag avsätta tre procent av lönesumman till fonden.