Internationellt arbete

Norden

  • Nordiska Tranportarbetarefederationen, NTF. Federationen består av 47 medlemsförbund med cirka 400 000 medlemmar. Sjöbefälsföreningen verkar inom sektionen för sjöfart och fiskeri. Tyngdpunkten i sektionens arbete ligger i att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot EU och andra politiska instanser. Dessutom läggs stor vikt vid att vidmakthålla den nordiska modellen.
  • Förutom samarbetet inom NTF engagerar sig Sjöbefälsföreningen i två branschfederationer, Nordiska maskinbefälsfederationen samt Nordisk Fartygsbefälskongress. I dessa konstellationer behandlas främst yrkes- och avtalsfrågor och vid behov samordnas frågor gentemot sjöfartsmyndigheterna. Vidare bistår organisationerna varandra inom sina kollektivavtalsområden när sjöbefälen arbetar i annat nordiskt land än där medlemskap ligger.

Europa

  • European Transport Workers Federation, ETF. Federationen samlar mer än 230 medlemsförbund från 41 europeiska länder inom hela transportsektorn. ETF har sitt säte i Bryssel och arbetar med bransch- och yrkesfrågorna i EU och är partner i den sociala dialogen och representerar arbetstagare inom transportsektorns intressen gentemot Kommissionen och ministerrådet. Inom organisationen finns cirka 10 sektioner. Sjöbefälsföreningen medverkar, förutom i federationsmöten och kongress, i två av dessa sektioner, Maritime Transport samt Inland Waterways.

Globalt

  • International Transport Workers Federation, ITF. Organisationen samlar mer än 700 medlemsförbund från 150 länder. ITF tillvaratar sina medlemmars intressen och medverkar i sammanhang där beslut avseende arbete, anställningsförhållanden eller säkerhet inom transportsektorn fattas, dit hör främst International Maritime Organisaiton (IMO) och International Labour Organisation (ILO). Sjöbefälsföreningen tillhör sjöfartssektionen inom ITF. I IMO betecknas ITF som NGO (frivilligorganisation) med tillägget Industrial Partner. I ILO är ITF samordnande och social partner för arbetstagarna i trepartsdialogen avseende sjöarbetsvillkor. Tillsammans med hamnsektionen driver sjöfartssektionen sedan 1948 den så kallade FoC (Flag of Convenience) kampanjen. FoC-kampanjen, eller bekvämlighetsflaggskampanjen, innebär att ITF med hjälp av 130 ITF inspektörer runt om i världen utför inspektioner ombord på fartyg. I de tillfällen acceptabla anställnings- och arbetsvillkor saknas, tvingas fartyget att teckna ett, genom ITF överenskommet, standardavtal i syfte att se till att sjöanställda ombord på bekvämlighetsflaggade fartyg, oavsett nationalitet, har acceptabla villkor samt, i förlängningen, i syfte att förmå de egentliga ägarna att registrera fartygen där ägandet finns.
  • Nautilus Federation. Är en världsomspännande organisation som huvudsakligen företräder sjöbefäl. Federationen består av 14 fackliga organisationer. Dess främsta intressen är att tillvarata sjöbefälens intressen på samtliga internationella plan samt att bistå sjöbefäl över gränserna mellan medlemmarna. Federationen har en 24h jourtelefon dit sjöbefäl kan vända sig vid problem i anställningen och där avtalsbärande fackliga organisationer åtar sig att hjälpa medlemmar hos övriga organisationer i federationen.
  • International Federation of Ship Masters’ Associations, IFSMA, en organisation för sjökaptener från hela världen. Organisationen har årliga möten för att tillvarata befälhavares intressen. Federationen är frivilligorganisation med talerätt i IMO.