Uppdatering om läget fredag den 20 mars

2020-03-20

Utbrottet av Corona har slagit hårt mot sjöfartsbranschen. Sjöbefälsföreningen gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar och mildra effekterna och rädda jobben. Här nedan följer en uppdatering om läget den 20 mars:

Sjöbefälsföreningen har idag tecknat ett avtal med Sarf, Sjöfartens arbetsgivareförening, om korttidspermittering. Det är en statlig stödåtgärd som innebär att den anställde går ner i arbetstid utan att förlora lika mycket i lön och att staten går in och tar en del av kostnaden.

I villkoren från staten finns det tre olika nivåer, en arbetsminskning med 20, 40 eller 60 procent. Staten ska då täcka upp detta med tre fjärdedelar av kostnaden och den anställde och arbetsgivaren delar på den sista fjärdedelen. Löneminskningen blir antingen 4, 6 eller 7,5 procent. Den anställde kommer alltså som minst att få ut strax över 90 procent av sin lön. Den statliga ersättningen gäller för den del av lönen som är upp till 44 000 kronor i månaden. För anställda med en högre lön kommer inkomsten att räknas på 44 000 kronor och arbetsgivaren ansvarar för den överskjutande delen.

Avtalet ger också en möjlighet att lägga ut arbetstiden på andra sätt, så länge snittet under perioden blir någon av de ovan nämnda procentsatserna. För sjöarbetsmarknaden skulle det till exempel kunna innebära en 100-procentig arbetsminskning under en period, för att sedan, när trafiken åter är igång som normalt, växla upp till att arbeta 100 procent, för att på så sätt ge ett snitt på 60 procents arbetsminskning. Lönenivån kommer dock att vara samma för hela perioden.

För Sjöbefälsföreningen har det varit viktigt att garantera att anställda som närmar sig pensionen inte drabbas av en livsvarigt nedsatt pension. Därför finns nu ett tillägg till avtalet som säger att de så kallade kapningsreglerna inte gäller för de anställda som omfattas av avtalet om korttidspermittering. Kapningsreglerna innebär att en anställd som har mindre än fem år kvar till sin pension inte får tillgodoräkna sig pension på hela beloppet för en lönehöjning som motsvarar en viss procentsats, vilket skulle bli fallet när de anställda återgår till normal arbetstid.

Avtalet gäller under 2020, som längst i sex månader, med möjlighet till tre månaders förlängning.

Med ett centralt avtal på plats innebär det att lokala förhandlingar nu kan starta för att teckna lokalt anpassade avtal för de rederier som är i behov att detta. Så snart dessa är klara kommer anställda på respektive rederi att få mer information om vad de innebär.

En annan viktig fråga för sjöfarten just nu är ett utökat sjöfartsstöd. Delegationen för sjöfartsstöd har själva begärt en förändring i förordningen om sjöfartsstöd hos regeringen. Förändringen går ut på att stödet ska utökas till att omfatta även upplagda fartyg och väntelön för sjömän. Föreningen Svensk sjöfart har skrivit ett remissvar som stödjer och ytterligare kompletterar denna. Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfolk stödjer i princip hela, med något undantag. Regeringen behöver nu fatta ett skyndsamt beslut i frågan, men vi väntar fortfarande på svar.

Transportstyrelsen jobbar just nu för att få ett beslut på att förlänga giltigheten på behörigheter och certifikat med sex månader för att avlasta kurser och minska resor. Ett beslut kommer att fattas den 26 mars.

Vi jobbar väldigt hårt för att rädda våra medlemmars jobb och framtid och kan därför stundtals vara svåra att nå. Det gäller såväl centralt som lokalt ute hos klubbarna. Vi förstår att många av våra medlemmar är oroliga och har många frågor just nu, men vi ber er att maila till sbf@sjobefal.se istället för att ringa. I en sån här situation är det också lätt att det uppstår ryktesspridning så tänk gärna på vad källan är för informationen som sprids vidare. Vi gör allt vi kan för att hålla våra medlemmar uppdaterade, både på central och lokal nivå och så fort vi har mer information kommer vi att delge denna.

Till alla nyheter