Om du blir arbetslös

Privat tjänsteman - TRR
TRR är en icke vinstdrivande stiftelse som stöttar uppsagda tjänstemän, förtroendevalda och arbetsgivare inom privat sektor i samband med omställning. För att omfattas av stöd måste du ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom. TRR erbjuder rådgivning på vägen mot nytt jobb eller start av företag. För att ha rätt till rådgivning måste du uppfylla vissa krav, bland annat ha arbetat i minst tolv månader sammanhängande på ett och samma företag, som är anslutet till TRR, arbetat minst 16 timmar per vecka och varit tillsvidareanställd. Läs mer om rådgivning och villkoren på TRR:s hemsida.

Du som har fyllt 40 år och blivit uppsagd kan få avgångsersättning, AGE. För att få AGE ska du ha arbetat mer än fem år sammanhängande i ett företag som är anslutet till TRR. AGE kompletterar a-kassa och innebär att du totalt får cirka 70 procent av lönen under de sex första månaderna och därefter cirka 50 procent. Du som inte är medlem i a-kassan får också AGE och den beräknas då på samma sätt som om du hade haft a-kassa.

För mer info gå in på TRR:s hemsida eller kontakta TRR på tel: 020-877 877 eller kontakt@trr.se

Statlig tjänsteman - Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen stöttar dig som är eller har varit anställd inom statlig verksamhet. De erbjuder olika insatser när du är på väg till ett nytt jobb. För att ha rätt till stöd måste du uppfylla vissa krav, som till exempel att ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist efter minst tolv månaders anställning eller att din tidsbegränsade anställning på minst två år har löpt ut eller blivit uppsagd på grund av sjukdom. Läs mer om villkoren och vilket stöd du har rätt till på Trygghetsstiftelsens hemsida.

Du kan också ha rätt att söka ett ekonomiskt stöd. Det stöd du kan få är inkomstförstärkning eller a-kasseförstärkning. Stödet ser olika ut beroende på hur länge du har varit anställd. 

För mer info gå in på Trygghetsstiftelsens hemsida eller kontakta Trygghetsstiftelsen på tel: 08-613 14 00 eller info@tsn.se.

Kommunal- och regionanställd tjänsteman - Omställningsfonden
Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse vars uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. Omställningsfonden stöttar dig som är uppsagd på grund av arbetsbrist, eller valt att avsluta anställningen på grund av nedsatt arbetsförmåga, i en kommun, en region eller ett företag eller kommunalförbund som är medlem i Sobona. För att få stöd måste du uppfylla vissa krav, bland annat ska du ha varit tillsvidareanställd, sammanhängande anställd sedan minst ett år och ha en sysselsättningsgrad på minst 40 procent. Läs mer om villkoren och vilket stöd du har rätt till på Omställningsfondens hemsida.

Du som är jobbsökare hos Omställningsfonden kan också ansöka om ekonomisk ersättning. Det finns tre former av stöd: a-kasseutfyllnad, särskild ersättning till äldre arbetstagare och ersättning istället för a-kassa.

För mer info gå in på Omställningsfondens hemsida eller kontakta Omställningsfonden på tel: 08-452 78 00 eller info@omstallningsfonden.se