Nyheter från SBF

Återinvigning av Krigsseglarmonumentet den 6 juni i Göteborg

Läs hela programmet

Sjöbefälsföreningens yttrande över utredningen
”Ett svenskt tonnageskattesystem” (SOU 2015:4)

Sjöbefälsföreningen välkomnar utredningens förslag till tonnageskattesystem. Det ligger helt i linje med syftet att öka andelen svenskflaggade fartyg och förbättra den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Tonnageskattesystem rekommenderas också av EU-kommissionen som ett medel att stärka europeisk sjöfart.

Sjöbefälsföreningen anser att förslaget i utredningen ger ett konkurrenskraftigt skattesystem för svensk sjöfart. På vi har dock avvikande synpunkter när det gäller punkterna ”Finansiering och ”Kvalificerade fartyg”.

Läs hela remissyttrandet 

Redareföreningen blir föreningen Svensk Sjöfart

Sveriges Redareförenings årsmöte i Stockholm den 23 april har beslutat att byta namn från Sveriges Redareförening till föreningen Svensk Sjöfart.

Förslag till kongressombud

Om drygt ett år, den 14-16 juni 2016, har Sjöbefälsföreningen ordinarie kongress i Stockholm. I den demokratiska processen är det viktigt att så många aktiva medlemmar som möjligt hjälper till med att ta fram kandidater till kongressombud.
Därefter gör de aktiva medlemmarna sitt val i den elektroniska valsedel som skickas ut via e-post i mitten av november.

Förslag med namn skickas så fort som möjligt, dock senast den 21 september 2015 med e-post till valberedningens ordförande Anders Nord: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obs! Personer som föreslås ska vara tillfrågade och vara aktiva medlemmar i Sjöbefälsföreningen.

Trafikutskottet vill stärka sjöfartens konkurrenskraft

Trafikutskottet har följt upp den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft. Den svenska handelsflottan har uppvisat en negativ utveckling under senare år och en stor andel av den svenska handelsflottan har avregistrerats från det svenska fartygsregistret. Det är framför allt de svenska bemanningsreglerna och frånvaron av ett svenskt tonnageskattesystem som är huvudanledningarna till den ökande utflaggningen.

Sjöbefälsföreningens uthyrningslägenhet i Stockholm

Lägenheten på Kamrerarvägen som tidigare har kunnat hyras av medlemmar, kan för närvarande inte bokas.

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium
2015

Föreningsstyrelsen 
2-3 juni
29-30 september
10-11 december

Avtals/klubbordförandekonferens
24-25 september  

Facklig grundkurs
10-12 november

2016

Kongress
14-16 juni

 

alt

Företag 

sb 3 2015

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2015 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se