Nyheter från SBF

Till dig som betalar medlemsavgiften med Autogiro

Den 31 december lämnar Sjöbefälsföreningen Ledarna. Idag betalar du din medlemsavgift med Autogiro till Ledarna. Från årsskiftet 2015/2016 ska din medlemsavgift betalas till Sjöbefälsföreningen. Redan nu kan du ändra detta genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till Sjöbefälsföreningen, Box 12100, 102 23 Stockholm.

Ändring Autogiro

Isbrytartrejk i Finland

Finlands Sjömans-Unions och Finlands Maskinbefälsförbunds förhandlingar med arbetgivareorganisationen och Riksförlikningsmannen har brutit samman. Finlands Skeppsbefälsförbund å sin sida har accepterat Riksförlikningsmannens medlingsförslag.

Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund påbörjade 2015-03-12, kl.14:00 lokal tid strejk på isbrytarna och mulltipurposefartygen tillhörande Arctia Shipping koncernen, allt eftersom de anlöper hamn. Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund ber nu åter igen, sedan strejken igångsatts, att NTF meddelar sina berörda medlemsförbund, och uppmanar
dem till att inte utföra sådant arbete som kan föranleda att den pågående strejken går om intet.

 

 

 

Till dig som är medlem i Sjöbefälsföreningen och Ledarna

Samarbetet mellan Ledarna och Sjöbefälsföreningen upphör den 1 januari 2016. Sjöbefälsföreningen är sedan den 1 juli 1979 en självständig, kollektivt ansluten förening inom Ledarna.

Under våren 2014 beslutade Ledarnas styrelse att säga upp anslutningsöverenskommelsen med Sjöbefälsföreningen. Skälet till uppsägningen var att Ledarnas styrelse inte ansåg att samarbetet utvecklats som planerat och avsett.

I de förhandlingar som följt uppsägningen har Ledarna och Sjöbefälsföreningen inte kunnat enas om en ny anslutningsöverenskommelse.
Förhandlingarna om en ny anslutningsöverenskommelse har nu definitivt avbrutits. Det innebär att samarbetet mellan Ledarna och
Sjöbefälsföreningen upphör vid årsskiftet 2015/2016.

Anslutningsöverenskommelsen gäller således under hela innevarande år. Du kommer som medlem senare under året att få information om vad upphörandet av anslutningsöverenskommelsen innebär för dig.

Med vänliga hälsningar,
Christer Themnér, vd, Sjöbefälsföreningen
Per Hedelin, vd, Ledarna

Nolltolerans mot sexuella trakasserier till sjöss

Nu går den svenska sjöfartsbranschen samman för att få bukt med kränkande särbehandling till sjöss. Tillsammans har man tagit fram en strategi och handlingsplan för likabehandling. Fokus ligger på de studerandes situation när de är ombord på fartyg under sin utbildning.

- Detta är en oerhört viktig fråga där vi tillsammans kan vi göra skillnad, säger Ted Bågfeldt, prefekt på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet och initiativtagare till samarbetet.

De parter som idag gemensamt beslutat om strategi och handlingsplan är Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola, Sjöfartens Utbildningsinstitut, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen, Seko Sjöfolk och Transportstyrelsen.

- Det måste vara helt solklart för alla som arbetar inom sjöfarten att kränkningar av medarbetare inte får förekomma, arbetsklimatet är särskilt viktigt till sjöss då de anställda bor ombord under sin tjänstgöring, säger Pia Berglund, vd, Sveriges Redareförening.

- Att nu alla aktörer går in och jobbar gemensamt, och gör åtaganden, ser vi som mycket positivt och absolut nödvändigt för att nå ända fram, säger Maria Knutsson Wedel, vicerektor för grundutbildningen på Chalmers.

I strategin står att utbildningsverksamheten inom svensk sjöfart ska utgöra en miljö där människor med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas på lika villkor. All verksamhet ska bedrivas under former som främjar jämlikhet och god arbetsmiljö. Det står också att det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling, både i studiemiljöer och ombord på fartygen.

- Men det räcker ju inte med en strategi, säger Ted Bågfeldt. Därför har vi också tagit fram en handlingsplan.

Vid sidan om implementering av strategin ska alla aktörerna lyfta frågor som diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling i sitt arbetsmiljöarbete. Lärosätena ska utvärdera programutbildningarna med fokus på att integrera dessa frågor i utbildningen och tillsammans ska alla aktörer utveckla informations- och utbildningsmaterial för befäl, handledare och övrig personal ombord.

I handlingsplanen ingår också att en rad åtgärder för att säkerställa att anmälning av kränkande behandling inte blir ett hinder i studenternas fortsatta karriär, att den som anmäler omgående får hjälp eller stöd och att anmälningar följs upp och åtgärdas utan dröjsmål.

Handlingsplan och strategi för likabehandling inom sjöfarten

Samarbetet mellan Sjöbefälsföreningen och Ledarna 
upphör den 1 januari 2016

Under våren 2014 beslutade Ledarnas styrelse att säga upp anslutningsöverenskommelsen med Sjöbefälsföreningen eftersom samarbetet inte utvecklats som planerat och avsett.

I de förhandlingar som följt uppsägningen har Sjöbefälsföreningen och Ledarna inte kunnat enas om en ny anslutningsöverenskommelse. Förhandlingarna om en ny anslutningsöverenskommelse har nu avbrutits.

Det innebär att samarbetet mellan Sjöbefälsföreningen och Ledarna upphör vid årsskiftet 2015/2016.

Mer information kommer att ges löpande till medlemmarna.

Sjöfartsnäringen om tonnageskattutredningen:
"Den blå skatten betalar sig själv"

I fredags lämnade Utredningen om tonnageskatt sitt betänkande. En enad sjöfartsnäring välkomnar det föreslagna tonnageskattesystemet, den blå skatten, men menar samtidigt att riksdagens och skattens syfte – en konkurrenskraftig svensk sjöfart – motverkas av finansieringsförslaget att minska sjöfartsstödet med ca 40 miljoner kronor.

– Utredningens förslag om införande av tonnageskatt skapar ett stabilt system som kommer att byta trenden av utflaggning till våra grannländer. Den enda smolken i bägaren är att
förlaget om finansiering via minskat sjöfartsstöd är onödigt, den blå skatten kommer att finansiera sig självt genom ökade skatteintäkter och andra samhällsvinster, säger Pia Berglund Sveriges Redarförening.

Sveriges Redareförening, Seko sjöfolk och Sjöbefälsförening har tillsammans bildat det Blå skatteinitiativet. Med initiativet hoppas parterna på att öka medvetenheten om sjöfartens
betydelse för arbetsmarknaden, miljön och tillväxten.

Det blå skatteinitiativet menar att införandet av det föreslagna tonnageskattesystemet kommer innebära att fler fartyg flaggas in, vilket kommer att ge ökade skatteintäkter som inom
kort tid kommer att bidra till systemets finansiering. Till detta kan läggas den mängd övriga positiva skatteeffekter som tonnageskatten får för samhällsekonomin.
Beräkningar visar att Tonnageskatten – den blå skatten – ger ekonomiska intäkter och mervärden tämligen omgående. Den relativt lilla summa som den blå skatten kostar, ca 40 miljoner, vägs mer än väl upp av den ökande intäkten som uppskattas till omkring 13 miljarder i ökad BNP.

– Den blå skatten kommer betala sig själv. Den kommer att innebära många fler jobb och en än mer ledande kompetens som starkt bidrar till ekonomisk tillväxt och möjligheterna till en
hållbar infrastruktur, säger Kenny Reinhold ordförande i Seko Sjöfolk.

– Tonnageskatten är en förutsättning för en svensk sjöfart, därför är det glädjande att utredningen föreslår att vi ska införa den. Med den kommer andra mervärden i form av forskning och innovation som svensk sjöfart genererar. Fler företag kommer att investera i Sveriges världsledande och högteknologiska maritima industri när vi infört tonnageskatten, säger Christer Themnér, verkställande direktör i Sjöbefälsföreningen.

Läs mer om det Blå skatteinitiativet och tonnageskatten på www.blåskatt.se

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium
2015

Föreningsstyrelsen 
2-3 juni
29-30 september
10-11 december

Medlemsmöten
Obs! Mötena är ändrade till maj.
Stockholm den 18 maj kl 16
Kalmar den 19 maj kl 16
Malmö den 20 maj kl 16
Göteborg den 21 maj kl 16

Avtals/klubbordförandekonferens
24-25 september  

Facklig grundkurs
10-12 november

2016

Kongress
14-16 juni

 

alt

Företag 

sb 2 2015

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2015 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se