Nyheter från SBF

Ledarna har sagt upp
anslutningsöverenskommelsen med SBF

Ledarna har sagt upp anslutningsöverenskommelsen med Sjöbefälsföreningen utan att lämna något förslag på ny överenskommelse. Man har inte heller föreslagit några datum för förhandlingar om en ny överenskommelse.

Anslutningsöverenskommelsen med Ledarna upphör den 1 januari 2016.

Christer Lindvall har tilldelats Emmerymedaljen

Fartygsbefälsföreningens förre vd, Christer Lindvall har tilldelats Emmerymedaljen i första storleken. Det är Kungliga Patriotiska sällskapet som delar ut medaljen och överlämnandet ägde rum i samband med Sjöbefälsföreningens styrelsemöte den 11 juni.

Christer Lindvall fick motta medaljen för sitt långvariga och uppskattade arbete för svenskt sjöbefäl, svensk sjöfart samt internationell sjösäkerhet.

Christer Themnér tf verkställande direktör
i Sjöbefälsföreningen

Martin Lindeblad har lämnat sin post som verkställande
direktör i Sjöbefälsföreningen. Christer Themnér är nu tf verkställande direktör
i föreningen.

Christer Themnér ny ordförande i Sjömanshusstiftelsen

Sjöbefälsföreningens förre vd Christer Themnér har utsetts till ordförande i Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Till vice ordförande valdes Pia Berglund, vd i Sveriges Redareförening. Till ordinarie ledamöter i direktionen valdes Christer Lindvall, Sjöbefälsföreningen-O, Kenny Reinhold, Seko sjöfolk och Bengt Eurén, Sveriges Redareförening.

Martin Lindeblad, Sjöbefälsföreningen valdes till suppleant för Christer Themnér, Louise Langley, Sveriges Redareförening till suppleant för Pia Berglund, Jörgen Lorén, Sjöbefälsföreningen-O till suppleant för Christer Lindvall, Karl-Arne Johansson, Seko sjöfolk till suppleant för Kenny Reinhold och Ragnar Johansson, Sveriges Redareförening till suppleant för Bengt Eurén.

Den nya direktionen arbetar från den 1 maj 2014 och tre år framåt.

 

Lönehöjningar i nytt kollektivavtal

Tarifferna kvar i nytt avtal för skärgårdstrafiken

Sjöbefälsföreningen har nu tecknat nytt kollektivavtal för åren 2014 och 2015 med Almega. Avtalet gäller skärgårdstrafiken på väst- och ostkusten. När det gäller lönepåslagen kan det nya avtalet läggas samman med det
ettårsavtal för 2013 som nyss löpt ut. På den övriga arbetsmarknaden gäller en industrinorm för de tre åren 2013 till 2015 på 6,8 procent. Med det nya avtalet för skärgårdstrafiken får Sjöbefälsföreningen en löneutveckling på 7,5 procent, fördelat på följande sätt; 2013: 1,8 procent, 2014: 2,3 procent och 2015 3,4 procent. Avtalet innebär därför att vi kunnat slå vakt om våra medlemmars löneutveckling.

Read more...

Ny strategi för Sjöfartsverkets service till sjömän

Sjöfartsverkets service till sjömän ska framför allt finnas till för aktiva sjömän. Serviceanläggningarna i Göteborg, Stockholm, Norrköping och Malmö kommer att behållas för att erbjuda motion och rekreation till besökande besättningar. Samtidigt utreds möjligheten att erbjuda service till sjömän på fler platser framöver.

- Från vår sida kommer vi även i fortsättningen att göra vårt bästa för att uppfylla de åtaganden vi har enligt
sjöarbetskonventionen, bland annat genom att erbjuda motion och rekreation till besökande besättningar, säger Jaak Meri, samhällsdirektör. Därför behåller Sjöfartsverket sina serviceanläggningar Rosenhill, Kaknäs och Johannisborg samt lokalerna i Malmö.

Den nya inriktningen har föregåtts av en förstudie och en omfattande dialog med kunder och intressenter
för att få deras syn på hur verksamheten kan utvecklas. I förstudien ingick bland annat en enkät till de aktiva sjömännen för att få mer kunskap om vilka tjänster som kärnkunderna har störst behov av. Resultatet visade också på den höga kvalitet som besökarna upplever genom Sjömansservice tjänster.

Enheten för sjömansservice får nu i uppdrag att fortsätta arbetet med att uppnå de strategiska målen. Det
innebär bl.a. att fördjupa samarbetet med hamnar, rederier, kommuner och sjömanskyrkor för att möjliggöra service till aktiva sjömän på fler platser i landet än idag på ett kostnadseffektivt sätt.

Dessutom får enheten i uppdrag att utreda om stationen i Antwerpen kan ersättas med moderna logistiska
lösningar för service till svenskflaggade fartyg i området.

 

Följ oss på Twitter:

- Visa vår sida på Twitter

Följ oss på Facebook:

- Visa vår sida på Facebook

Kalendarium

Föreningsstyrelsen 2014
25-26 september
11-12 december     

 

alt

sb 4 2014

job2sea

ptk 160x60

piracy

svensksjofart175

alt

Sjöbefälsföreningen Box 12100, 102 23 Stockholm Telefon: 08-598 99 085 Fax: 08-651 08 48 Epost: sbf@ledarna.se
© Sjöbefälsföreningen 2014 Webredaktör Marie Halvdanson, rapportera problem till Webmaster marie.halvdanson@ledarna.se