Sjöbefälsföreningens huvuduppgift är att förhandla och teckna avtal för samtliga befälskategorier. Till ditt förfogande som aktiv medlem står hela Sjöbefälsföreningens kansli. Våra ombudsmän är alla specialister inom sina områden, t ex arbetsmiljö, säkerhetsfrågor, utbildning, behörighet, arbetsrätt, arbetsskador, försäkringar och pensioner. För att ge dig bästa service arbetar ombudsmännen tätt tillsammans, så att du får tillgång till de bästa kunskaperna inom de olika områden som berör dig. I din yrkesroll får du hjälp i kontakterna med arbetsgivare och försäkringsbolag samt Försäkringskassan och andra myndigheter.

Sjöbefälsföreningen jobbar för:

Fler arbetstillfällen
Sjöfarten är en internationell bransch som arbetar i stenhård konkurrens. Den är dessutom en av de verksamheter som är mest omgärdad av lagar, föreskrifter med mera. Sjöbefälsföreningen har ständig kontakt med myndigheter och politiker för att bevara och stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och för att både de nationella och de internationella regelverken ska följa med utvecklingen.

För att bredda arbetsutbudet för svenskt befäl har SBF två bemanningsbolag, som marknadsför och hyr ut befäl till den internationella sjöfarten, SMBF Service AB och Nordic Oriental Shipmanagement AB.

Lön efter ansvar
Din ansvarskänsla, handlingsförmåga och kompetens som sjöbefäl måste avspegla sig i en lön, som är relevant för anställda i en befattning med sådana krav.

Bättre pensionsvillkor
Sjöbefälsföreningen har i förhandlingar med arbetsgivarna uppnått ett flexibelt pensionssystem med möjlighet för sjöbefäl att gå i tidigare pension än landanställda. Föreningen arbetar för att ytterligare förbättra dina pensionsvillkor.

Bättre skattevillkor
För att tillförsäkra dig och andra svenska sjöbefäl sysselsättning har Sjöbefälsföreningen avtalsvägen gett hundratals sjöbefäl möjlighet att tjänstgöra under utländsk flagg med skattebefrielse, men med motsvarande nettolön och sociala förmåner som under svensk flagg.

Förstklassig utbildning
Sjöbefälsföreningen driver utbildningsfrågorna hårt och verkar för en bättre sjöbefälsutbildning med hög kompetens hos lärarkåren och modernast tänkbara utrustning. Sjöbefälsföreningen verkar också för att förbättra tillgången på ordentliga praktikplatser ombord på, i första hand svenska fartyg, men även utländska.

Bättre arbetsmiljö 
Sjöbefälsföreningen prioriterar frågan om arbetsmiljö, bland annat genom att initiera forskningsinsatser och verka för en bättre arbetsmiljötillsyn.

Bättre sjösäkerhet
Sjöbefälsföreningen arbetar för bättre sjösäkerhet för att värna om våra egna liv och passagerarnas, vår egen arbetsmiljö och den marina miljön, samt för att skapa förtroende och förbättra konkurrenskraften för våra medlemmar och näringen.

Chefs- och managementfrågor
Sjöbefälsföreningen driver frågan om Shipboard Management – tyngdpunkten för beslutsfattande som rör driften skall flyttas från landorganisationen till fartygen.

Internationella frågor
Sjöbefälsföreningen verkar inom flera internationella organisationer och fackliga internationaler, bland andra FN-organen IMO och ILO, ITF och IFSMA. Där är föreningen ofta drivande i utbildnings-, behörighets- och sjösäkerhetsfrågor.

Som medlem hos oss får du även tillgång till en rad medlemsförmåner, som att hyra stugor till förmånliga priser, medlemslån i Danske Bank och SEB, personförsäkringar till bra priser och möjlighet att söka stipendium.

Sjöbefälsföreningen finns till för att du och övriga sjöbefäl ska få bättre villkor!

 

Klicka här för att bli medlem